Show translate page
Banner

Bearbetning


Vi vill bereda plats för dig så att du kan möta Jesus, bli helad och upprättad av honom.

Hur går ett bearbetningssamtal till?
Du ringer vår bokningstelefon och bokar en tid. Vi kommer att sända dig ett en information om hur samtalsserien är upplagd för att du skall kunna förbereda dig på bästa sätt.

Vi kommer att vara en eller två personer som hjälper dig. Allt som du berättar under samtalen kommer att stanna där och förs inte vidare. De personer som hjälper dig har tystnadsplikt och har fått sin utbildning och träning på Arkens bibelskola Jesus Helar och Upprättar.

Bearbetningssamtalen är vanligtvis fyra till antalet. En sådan bearbetningsomgång tar upp det specifika område som du väljer att få hjälp med.

Du har fått förbön på Arkens Helandecenter, kanske flera gånger, men...

· har tankar som du inte kan bli kvitt, t ex på oförrätter som drabbat dig?
har känslor som du fortfarande har problem med, t ex förkastelse bitterhet, vrede?

· Din vilja känns bunden

· Du märker olika symptom på ofrihet i ditt liv, som du kanske inte kan se orsakerna till i dag.

· Du önskar få ljus över det som skett för att kunna ta ett aktivt ansvar för ditt liv.

Samtalserie
Det finns ett särskilt upplägg för fyra samtalstillfällen. I normala fall har du ett samtal i veckan. Under tiden mellan samtalenkommer den helige Ande att fortsätta processen av bearbetning i dig. Samtalens längd är cirka 40 minuter. Om du är tillresande från annan ort kan vi i vissa fall erbjuda ett personligt tillrättalagt upplägg av samtalen.

Förberedelsefrågor
Inför varje tillfälle får du förberedelsefrågor att besvara. Dessa utgör underlag för kommande samtal.

Om du under bearbetningssamtalen upplever att det fortfarande finns smärta inom dig bereds möjlighet till att få ett nytt förbönssamtal. Detta samtal läggs efter genomförd samtalsserie. Är behovet akut kan serien avbrytas för förbönssamtal. Samtalsserien går sedan vidare.

Genom bearbetningssamtalen får Du hjälp att

· kunna sätta ord på det som skett,

· kunna se klart hur allt ”hänger ihop”,

· förstå ditt eget och andras ansvar

· kunna dra lärdom ur det som hänt och kunna se positivt på din framtid.

Guds ljus
När du går in i en bearbetning kommer Gud med sitt ljus in i ditt liv. Det innebär att du ställs inför sanningen utifrån Guds perspektiv vilket någon gång kan betyda att tankar och vanor behöver förändras.

Här är några av de delmål som är uppsatta för en bearbetningsomgång:

· Du förstår och kan bearbeta orsakerna till ditt problem och se hur det har påverkat och format din personlighet.

· Du förstår hur dina egna val och handlingar påverkat ditt liv.
Du förstår hur omständigheter, andra människor, mörkrets makter styrt ditt liv

· Du kan arbeta med att förändra beteendemönster i ditt liv t ex egen skuld, oförlåtelse

· Du blir generös och barmhärtig, öppen men med integritet. Du får lättare att kommunicera med och förstå andra människor.

Alla råd och all hjälp som du får av våra samtalsledare får du självklart själv pröva och ta ställning till.