Show translate page
Banner

Behovet av varudeklaration i vården


Metoder inom alternativ- och komplementärmedicin
blir alltmer aktuella inom vården. Vem har tänkt på att
ge en saklig information om dess andliga innehåll
och världsåskådning?

I vårt utbildnings- och själavårdsarbete i Arken, Kungsängen och genom vårt Universitet; Life Christian University – får vi varje år kontakt med tusentals människor. Vi arbetar nu en del med att kartlägga öppenheten och transparensen gällande de vårdalternativ som erbjuds, där rötterna återfinns i någon religion eller andlig lära. Detta oavsett om det gäller österländska religioner som; buddhism, hinduism, taoism eller om det gäller andra religioner som kristendom och islam. 

Ökad andlig influens i kurser och utbildningar
Många av dem som besöker vårt center, både patienter och de som arbetar inom vård och omsorg uttrycker en växande oro över de kurser, utbildningar och behandlingsformer som används inom sjukvården. Dessa uppfyller i vissa fall kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet, men det ges inte information om metodens andliga rötter, världsåskådning och grundläggande läror.

Förslag för samverkan
Hösten 2004 genomförde Stockholms läns landsting en enkätundersökning bland landets allmänläkare. Övervägande delen av dem hade ingen kunskap om komplementär/alternativ medicin. Stockholms läns landsting har också arbetat med ett förslag för samverkan mellan hälso- och sjukvården och ovannämnda grupp.

Sakkunniga saknas för metodernas andliga ursprung
År 2002 kartlade landstingsförbundet 16 av landets landsting. Alla erbjöd metoder som räknas till alternativmedicinska metoder. I gruppen runt denna utredning om samverkan fanns en referensgrupp och en sakkunniggrupp. I mina förfrågningar om metodernas andliga rötter, fanns dock ingen sakkunnig utsedd angående detta. Varken hos SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering), KI (Karolinska Institutet), KAM (Kommittén för Alternativmedicin) etikprövningsnämnden, Socialstyrelsen eller patientombudsmannen hade man arbetat med denna viktiga fråga.

Respekt för patientens tro
I Sverige har vi religionsfrihet och vårt samhälle blir mer och mer både mångkulturellt och mångreligiöst. Det är därför viktigt att den så kallade ”sakliga informationen till patienter” – den information som ska ha som mål att få patienten aktivt deltagande i sin behandling – även innehåller saklig information angående metodens andliga ursprung. Detta öppnar möjligheten för patienten att få ett erbjudande om ett alternativ som harmoniserar med den egna trosuppfattningen. Vill man använda sig av österländska metoder skall det självklart finnas frihet till det.

Patientens utsatthet i vården
Många patienter möter sjukvården i stor utsatthet, de har; kroniska trötthetssyndrom, utmattningsdepression, fibromyalgi, sömnrubbningar, spänningssmärtor, panikångest m.m. Den utsattheten medför att de har svårt att ta ställning till huruvida de ska ingå i forskningsprojekt eller deltaga i olika behandlingsmetoder.

Metoder tagna ur andliga sammanhang
Patienter får i stressrehabilitering kontakt med ”mindfulness” utan att veta att detta begrepp kommit till psykoterapin främst via buddismen. Ett annat alternativ som ofta erbjuds är yoga; en metod i en utsträckt andlig process inom både hinduismen och buddismen där karma, återfödelsen och nirvana är centrala begrepp. Det är nu även förekommande att hatha yogan ofta plockas ut ur sitt sammanhang och presenteras som ett fysiskt och mentalt träningsprogram.


 

Antoposofernas vård - neutral vetenskap?
Får cancerpatienterna, innan de erbjuds plats på Vidarkliniken, tydlig information om att den vetenskap som presenteras som neutral, är en ”andevetenskap” med läror om reinkarnation, kopplingar mellan metaller, planeter och andekroppar? Kommer patienter som behandlas med olika kinesiska metoder som Tai Chi, qigong, akupunktur, akupressur och zonterapi att informeras om att ”energimedicinen” med sina flöden av goda och onda energier; ”yin och yang”, har sina rötter i en väldefinierad  religion som heter taoism?

Neutrala meditationsljud eller mantran?
Får de veta att man genom Qigong-metodens långsamma rörelser ska kunna reglera ”meridianer-energin”, och att andningsövningen ska ge en hjälp att cirkulera ”Chi” eller ”energi”? Kan man verkligen säga att meditationsmetoder blir helt neutrala av bara genom att man använder "neutrala" meditationsljud? Meditationsljud, så kallade ”mantran” bygger på vedantifilosofin åkallande av olika gudar; främst Brahma,  Vishnu och Shiva.
Saklig och opartisk information saknas
Ingenstans i sjukvården, där man redan nu praktiserar alternativ medicin har vi funnit någon ”saklig och opartisk information” om bakomliggande religion. Är det verkligen rätt av sjukvårdspersonal att säga att metoder är religiöst obundna och neutrala bara för att man har valt att plocka ut dem ur deras andliga sammanhang. Eftersom metoderna presenteras som neutrala är det också ur forskningssynpunkt svårt att värdera de dolda faktorer som religionen utgör.

Metodernas koppling till en praktiserad andlighet
Att många av dessa metoder har en direkt koppling till praktiserad andlighet kan man se t.ex. på Harmoniexpo; Sveriges största alternativmässa för kropp och själ i Stockholm. Där samsas qigong, homeopati, kinesisk diagnostik och medicin, shiatsu och stresshantering med ”tidigare-liv-upplevelser”, ”kanalisering”, ”spå i kort”, ”auraläsning”, ”healing”, öppna dina mediala förmågor”, ”trumresor”, ”storseans”, ”chakra” och ”energibalansering”, ”tala med djuren” och ”arbeta med änglar”. Ja, nära hälften av föredragen på mässan har en andlig koppling.

Religionsfrihet - men krav på andlig varudeklaration
Alla har rätt att välja sin metod eller världsåskådning, men när dessa berör vården och vårdpersonal så anser vi att det måste finnas en andlig ”varudeklaration”.

 Förutom att berätta för patienten om de vetenskapliga resultaten för den speciella metoden behöver följande beaktas: 

 • Att information ges om metodens andliga/religiösa bakgrund (skall gälla all religion/andlighet).

 • Vid erbjudande om meditationsmetoder som har sina rötter i andra religioner som kristendom, buddism eller hinduism skall samtidigt erbjudande komma om likvärdiga avslappningsövningar i harmoni med patientens trosuppfattning.

 • Att bättre information ges om religion/världsåskådning gällande de utbildningar som erbjuds till sjukvårdspersonal inom landstingen.

•   Att bättre kunskap ska finnas inom detta område hos dem som skall företräda patienter när det gäller anmälningar och klagomål om vård och behandling (t.ex. Socialstyrelsen och patientombudsmannen).

 • Att Kommittén för Alternativmedicin, KAM ska redogöra för bakomliggande religioner/läror i sin information till sina patienter och allmänheten.