Show translate page
Banner

Vår pedagogik


Vår styrka ligger i omsorgen om det enskilda barnet och vår målsättning är att varje barn ska känna sig sedd och viktig. Vi vet att ditt barn är det mest dyrbara du har och vi tar därför vårt uppdrag på största allvar.

Vår verksamhet som utgår från förskolans läroplan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Hos oss är pedagogerna nyfikna och inspireras av barns utforskande. Barn föds kompetenta och skapar sin egen kunskap tillsammans med andra barn och vuxna. Genom olika upplevelser, inne som ute, skapar barnen sitt lärande i mötet med miljön, barnen eller oss pedagoger drar de egna slutsatser. Vi kan då tillsammans lära oss mera genom att ställa frågor som leder till egna ställningstaganden. Vi utmanar barnens tankar så att deras nyfikenhet och vilja att lära sig ökar.

Temainriktat arbetssätt

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan 98 rev. 2016. Vi vill erbjuda en miljö som är trygg, lekfull och stimulerande, där barnen har lätt att utvecklas och lära sig nya saker, någonting som lägger grunden för ett livslångt lärande. 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” Lpfö 98 rev. 2016

Därför har vi på Växthuset valt att jobba utifrån det temainriktade arbetssättet. Vi har haft många olika teman under åren. Några exempel på dessa teman är: jag och min familj, olika yrken, ladugården, hjältar, småkryp, fåglar, känslorna… Allt utifrån barnens egna intressen.

Våra 4-5 åringar lär sig mer om fåglar och har byggt egna fågelbon.

  

Vi jobbar med teman på flera olika sätt: temasamlingar, sånger, vi gör olika utflykter som passar temat och barnens intresse, vi skapar, bakar, läser böcker, samtalar, dokumenterar, problematiserar och argumenterar.

Bli en Arken Partner
Få Arkens nyhetsbrev gratis