Show translate page
Banner

HÄLSOLÖVET AB är ett idéburet företag byggt på kristen värdegrund. Det startades av församlingen Arken 2008, med syfte att uppmuntra kristen vårdpersonal, stödja och bana väg för kristna vårdalternativ. 

Våra kursdagar är till för alla som vill öka sin kunskap om psykisk ohälsa och friskvård utifrån ett kristet perspektiv. Våra program vänder sig till dig som efterfrågar friskvård eller återhämtnings- och behandlingsinsatser som stämmer överens med den kristna tron. Informationen är också till dig som medverkar i processen att stödja människor att ta ett steg närmare ett förvärvsarbete och ett självständigt liv.
När vinster i välfärden debatteras och ifrågasätts finns idéburna företag som ett alternativ och en möjlighet. Företag med en tydlig värdegrund, där vinsten går tillbaka till verksamheten. Hälsolövet AB ser behov och vill åstadkomma förändringar. Därför är vi ett idéburet företag. Vi vill utveckla hälso- och vårdalternativ med tydlig kristen värdegrund. 

- Varje människa är unik, värdefull och älskad av Gud.

- Bibelordet är levande och verksamt in i människors aktuella livssituation. Det hjälper människor att se orsakssamband, bearbeta problem, ta personligt ansvar och ger vägledning i planering av framtiden.

- Jesus är vår förebild i tjänande och vår källa till läkedom, kraft och inspiration. 

- Den helige Ande är vår hjälpare och verkar på ett övernaturligt sätt in i vår vardag.

- Medicinsk vård och behandling som ges på ett professionellt sätt är till hjälp i en människas tillfrisknande. Medicinsk vård och andligt stöd kan komplettera varandra. 


- Påverka samhället till att ge utrymme för människor att söka kristna vårdalternativ vid olika typer av komplementär rehabilitering och vård.

- Utveckla ett aktiebolag som en gren i Församlingen Arkens verksamhet som erbjuder dessa vårdtjänster byggda på biblisk själavård och bibliskt helande.

- Hålla regelbundna seminarier och temadagar för att understödja kristet inflytande inom vårdsektorn.