Show translate page
Banner

Mocambique

Genom ett specialkoncept för byprojekt, Pambarra Life Centre, har Arken varit med och givit byn Muabsa tillgång till elementär skolgång, hälsovård och rent dricksvatten.


Samarbetspartner:
 Joint Aid Management (Jesus Alive Ministries) JAM, ledare Peter och Ann Pretorius.

Fakta om Mocambique
Mocambique är dubbelt så stort som Sverige. Befolkningen uppgår till 17 miljoner av vilka 58% lever under existensminimum. Läs- och skrivkunnigheten är 40 %, tillgång till hälsovård är 40 %, tillgång till rent vatten är 30% och medellivslängden är 46 år. Landet har varit självständigt sedan 1975 efter ett långvarigt självständighetskrig men har mellan åren 1982 - 1992 plågats av svåra inbördeskrig. Under dessa år av förstörelse beräknas ½ miljon människor ha dött och en tredjedel av befolkningen har levt i flykt. Återuppbyggnadsarbetet i landet har försvårats genom naturkatastrofer såsom svåra översvämningar under 2000 och 2001.

Tidigare insatser i Mocambique - katastrofhjälp
Under den svåra översvämningskatastrofen våren 2000 kunde Arken vara med och lindra nöden i landet genom samarbetet med Jesus Alive Ministries. Genom en miljon kronor i Sida-medel kunde mediciner, mat, rent vatten och tält förmedlas till de nödlidande. JAM har arbetat i Mocambique i över 15 år, först med akut matförsörjning till de svältande, sedan med jordbruksprojekt för att hjälpa folket till självförsörjning. Barnhem och kliniker byggs. Ett specialkoncept för byprojekt har utarbetats och genom detta får en hel by tillgång till elementär skolgång, hälsovård och rent dricksvatten. Arken har under några år genomfört ett sådant byprojekt i Muabsa. Muabsa har över 5000 invånare, byn ligger ca 6 mil inåt landet från kuststaden Vilanculo. Närmaste elementära hälsovård ligger i Vilanculo. Den enda skolundervisningen har tidigare skett utomhus under ett träd.

Presentation av projektet "Vi adopterar en by" som slutfördes i februari 2004:
En klinik har byggts med mottagningsrum, apotek, förlossningsavdelning och olycksfallsmottagning.
En grundskola med 6 klassrum har byggts i Vilanculo.
Sju personalbostäder (för 5 lärare och 2 sjukskötare) har byggts.
Tre brunnar har borrats, en vid skolan, en vid kliniken och en i byns centrum för att tillhandahålla dricksvatten. Vid varje brunn finns en handpump.

Arbetet slutfördes under hösten 2004. Församlingen Arken har ansvarat för inamlade medel och Sida-bidrag. Efter byggprocessen överläts ansvaret till byns ledning. Skola och klinik övervakas av hälsovårds- och skolministeriet. Byn ansvarar för underhållet av brunnar och pumpar.

På kliniken är den dagliga driften med akut- och förlossningsvård igång och fungerar mycket bra. Det föds i genomsnitt tio barn per vecka på förlossningskliniken. Det har kommit inspirerande rapporter från Gamela-skolan i Vilanculo. De har över 1000 elever (jämnt fördelat mellan pojkar och flickor) och utvecklingen är mycket god.
Alla barn som går i skolan är försäkrade om att få ett mål lagad, näringsriktig mat varje dag.
Idag har Arken ingen aktiv sponsring för barnen i Mocambique.