Show translate page
Banner

Barnen behöver ett kristet alternativ 
till yoga och mindfulness i skolan!

Detta materiel som ni kan ladda ner för påseende är producerat för att ge skolbarn och förskolebarn ett alternativ till yoga och mindfulness, som har sina rötter i hinduismen och buddismen. Det är viktigt att säkerställa utbildning och undervisning för sina barn i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse, både i offentliga och fristående skolor.

Jag önskar att ni läser igenom materialet och lyssnar till cd-skivan ”Inre bön för barn” (cd-skiva kan laddas ner på denna sida) och ger feedback så snart som möjligt. Materialet är under bearbetning, och det skulle hjälpa oss mycket om ni som arbetar med skolfrågor och barns psykiska hälsa delar era tankar om hur vi kan förbättra innehållet.

”Inre bönen” är en enkel bönemodell som bygger på kristen värdegrund. Den har praktiserats för vuxna under många år och nu har jag formulerat den även för barn. Den har en enkel och tydlig ram för stillsam och lugn bön, som för barnet in i vila och avslappning. Den hämtar inte sin inspiration ur hinduismen eller buddismen, utan i bibelordet och kontakten med Gud/Jesus genom den helige Ande.

Modellen består av tre delar:

  1. Överlåtelse av kroppen till Gud. Bön, vila och återhämtning.

  2. Kort läsning av lämplig bibeltext. Bibeltexten är begrundande och uppmålande, beskriver t.ex. hur värdefull och älskat barnet är.

  3. Stillhet och tacksägelse. En stund av tystnad. Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet.

Vi har under ett års tid fått stöd och juridisk hjälp av Scandinavian Human Right Lawyers och chefsjuristen Ruth Nordström under processen att arbeta fram detta material. En referensgrupp håller på att formas kring arbetet, där psykolog, psykiater, läkare, sjuksköterskor, lärare/ pedagoger och teologer kommer att finnas med och medverka till den förändringsprocess som är nödvändig för att staten ska ge föräldrar rätt att tillförsäkra sina barn en sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas andlig och religiösa övertygelse (läs bilaga Prime Education Sweden, som kan laddas ner via hemsida: arken.org/inrebonenbarn).


Rätten till ett kristet alternativ till österländska tekniker vilar bland annat på följande:

  • Skollagen: 
Enligt lgr. 11 skall skolans värdegrund förmedlas i överensstämmelse med en etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism, genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
  • Europadomstolens praxis:

Föräldrarnas och barnens religiösa och filosofiska åskådning måste respekteras - inte bara i undervisningen vid konfessionella skolor - utan även i all av det allmänna organiserad undervisning.

  • Europakonventionen:
Artikel 2 tolkas tillsammans med konventionens artiklar 8, 9 och 10 som tillförsäkrar både föräldrar och barn rätten till skydd för privat och familjeliv, tanke, samvets- och religionsfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet. Det går inte att fastställa någon värdeneutral undervisning. Filosofiska, religiösa och andra värdegrundade aspekter ingår i de flesta skolämnen. Europadomstolen underströk (i Fallet Lautsi v Italien) att sekularism (laicité på franska) också är en filosofisk övertygelse, det vill säga tro, och som en sådan inte sekularism neutral.

  • FN deklaration om de mänskliga rättigheterna (Artikel 26):

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

  • Barnkonventionen:
Artikeln handlar inte bara om barnet fysiska hälsa utan barnets hela utveckling. Med utveckling avses både fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling på ett sådant sätt att barnet förbereds för ett självständigt liv i ett fritt samhälle.


MÅLSÄTTNINGAR MED ”INRE BÖN” FÖR BARN:

1. Implementera ”inre bön-programmet” i skolan i utbildningen. Deltagandet i detta konfessionella inslag kommer att vara frivilligt. Vi önskar att 3-10 pilotskolor använder sig av det medsända materialet för 10 övningstillfällen samt använder tillhörande enkäter för att utvärdera resultatet.

2. Steg två är att implementera inre bönen i undervisningen och ge eleverna möjlighet att även under lektionstid stanna upp och stilla sig – precis som skolor i Sverige implementerar mindfulness i klassrummen och eleverna lär sig kortare övningar som lärarna interagerar i den pågående undervisningen.

3. Steg tre. Verka för att förändra skollagen (SFS 2010:800) så att religiösa och filosofiska inslag får förekomma i undervisningen och utbildningen i enlighet med Europakonventionens första tilläggsprotokoll och FN:s internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Hör gärna av er via mejl om ni har frågor. Ser fram emot att höra av er för att ytterligare bearbeta materialet under höst/vinter. Materialet i sin nuvarande form är under bearbetning, men när det är färdigt kommer det att tillkomma en kostnad för dem som är intresserade av att köpa och använda det i sin skola. Vi återkommer med mer information längre fram. Inre bönen är varumärkesskyddad och får inte återges eller kopieras utan tillåtelse.

Linda Bergling
Pastor församlingen Arken
Fil kand. pedagogik, sociologi, kriminologi och psykologi
Teologisk utbildning (diakon Lutherska kyrkan)
Doctor of philosophy in pastoral councelling (Life Christian University Tampa, USA)

Bli en Arken Partner
Få Arkens nyhetsbrev gratis