Show translate page
Banner
En studie från Hälsolövet AB som påvisar bönens positiva inverkan på det psykiska välbefinnandet

Inledning och syfte
Inom sjukvården möter man ett ökande antal patienter som lider av stress-, ångest- och depressionssjukdomar. Man försöker möta behoven på olika sätt: mediciner, KBT och andra former av psykoterapi, stödsamtal, akupunktur, yoga, avslappning, qigong, motion på recept, träning i mindfulness, olika gruppverksamheter osv.

Vårdbolaget Hälsolövet AB strävar efter att påvisa att kristna vårdalternativ har en positiv effekt på den psykiska och fysiska hälsan/välbefinnandet. Vi anser att patienter bör erbjudas även kristna alternativ, samt att alla vårdmetoder med en andlig/religiös bakgrund bör ”ursprungsmärkas”, för att klienten ska kunna göra ett medvetet och aktivt val av behandlingsmetod.

Som ett led i detta ville vi göra en undersökning i mindre skala om hur utövandet av den kristna strukturerade bönemodellen ”inre bönen” kunde påverka benägenheten för stress och ångest samt hur den påverkar sömnen.

Metod
”Inre bönen” är en modell för bön och bibelmeditation utarbetad av pastor Linda Bergling för cirka 30 år sedan, en bön under strukturerade och ordnade former. Bönen består av tre steg där alla delar i människan; kropp, själ och ande skall komma till inre vila och ro inför Gud.

Deltagarna utgjordes dels av bibelskoleelever i Församlingen Arkens bibelskola, och den andra gruppen bestod av deltagare i en veckoslutskurs arrangerad av Församlingen Arken där man lärde sig att använda bönemodellen inre bönen. Vi sållade nivån av ångest genom BAI, nivån av fysiska stressymptom genom SCI samt sömnen genom KSQ. Dessutom utarbetades ett frågeformulär för att mäta nivån av inre vila (motsvarande mindfulnessens grad av medvetande som mäts med hjälp av FFMQ). Sållningen gjordes vid start, samt efter 3 månaders regelbundet utövande av inre bönen.

Resultat
Ångest mätt med BAI minskade från i snitt 14.5 poäng (respektive 8.8 i kontrollgruppen) till i medeltal 8.8 poäng (respektive 6.6). Fysiska stressymtom mätt med SCI minskade från startens medeltala 28.1 poäng (27.2 i kontrollgruppen) till 20.2 poäng (respektive 21.4). Nivån av inre vila steg från i medeltal 330 poäng (314 i kontrollgruppen) till i medeltal 375 poäng (repsektive 334). Trenden för sömnen var motsvarande, om än inte lika tydlig: totalpoängen sjönk från 44.6 (40.9 i kontrollgruppen) till 40.4 (respektive 32.9).

Diskussion
Vi vill inte påstå att resultaten skulle ha statistisk signifikans, utan denna enkla undersökning var främst ämnad som pilotstudie för att påvisa eventuella trender. Trots dessa brister, är resultaten intressanta och uppmuntrande för oss som håller på och bygger upp kristna vårdalternativ. Avsikten är inte att kristisera eller försöka förbjuda t ex mindfulness. Vi vill påpeka att de med en kristen värdegrund bör ha rätt att välja ett vårdalternativ som är i överensstämmelse med deras egen övertygelse, och vill inspirera andra församlingar och enskilda kristna att starta upp kristna vårdalternativ .

Ansvariga för undersökningen:
Linda Bergling
Pastor i Församlingen Arken
Grundare av bibelskolan Jesus hela och upprättar, samt Hälsolövet AB
Fil kand i sociologi i Uppsala Universitet
Doctor in pastoral councelling, LCU) Life Christian University, USA
E-post: linda.bergling@arken.org  

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen
Psykiatriker, Överläkare i ungdomspsykiatri på Carea (tidigare Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt) i Finland
Grundare av kristna psykiatriska vårdhemmet Framtidens Port i Finland
Patientansvarig Hälsolövets läkarmottagning
E-post: mikaela.blomqvist@arken.org

Kontaktuppgifter
Hälsolövet AB
Box 134
196 23 Kungsängen
E-post: halsolovet@arken.org  
Telefon: 08-588 840 45
www.haloslovet.se

Församlingen Arken Bibelcenter
Box 134
196 23 Kungsängen
E-post: info@arken.org  
Telefon: 08-588 840 00
www.arken.org