Show translate page
Banner

Att skriva sånger

Lovsånger är en viktig del av gudstjänstlivet och de bygger upp församlingens tro på Jesus. Sångerna behöver därför ha sin grund i Guds Ord.

Det är sunt att det föds egna sånger i ett lovsångsarbete. De lovsångare som finns i den lokala församlingen bär den gemensamma visionen och kallelsen som finns på platsen, därför kan de uttrycka detta genom lovsånger.

Herren vill ge nya sånger som tillför något nytt i gemenskapen med Herren och varandra. Alla är kanske inte kallade till att skriva sånger för gemensamt bruk, men många kan göra det. Jag vill uppmuntra dig att ta det steget. Här kommer några saker som kan vara bra att tänka på.

Sångens innehåll
När man skriver en sång är det viktigt att det andliga innehållet blir rätt, eftersom lovsången kommer att bli en del av den gemensamma bekännelsen när församlingen möts till gudstjänst. Du behöver därför låta någon som har insikt i lärofrågor få titta på texten.

En sång behöver naturligtvis inte innehålla ordagranna citat ur Bibeln, men den behöver vara i överensstämmelse med vad Guds ord säger. Det får inte bli ”flummigt”. Dessutom kan det vara bra att se över texten rent språkmässigt. Kommer budskapet fram eller blir det otydligt? Se över ordval och meningsbyggnad, vad ”ligger bra i munnen” i förhållande till melodin och rytmen? Sånger kan ha olika karaktär och målgrupper.

Musikalisk bearbetning
Det är alltid bra att kunna presentera en sång för en annan lovsångare, och i ett lovsångsarbete utsedda ledare, för att få en ärlig respons. Både när det gäller innehåll i text, ordval, rytm eller takt och harmonier. Sången får inte vara komplicerad eller musikaliskt ologisk, då kan det vara svårt för församlingen att lära sig den. Eftersom det inte alltid är lätt att avgöra den saken själv, behöver du våga tillåta att någon annan får ha en åsikt om sången. Låt inte sången bli så ”helig” att ingen får säga något om den, även om du ”fått” den på ett speciellt sätt. Det är inte farligt att bearbeta sånger, en viss förändring kan vara nödvändig för att sången ska bli mer användbar. Lovsång behöver till sin natur vara enkel. Musikens karaktär bör också stämma överens med texten i sången.

Din sång blir allas sång
Den personliga bearbetningen är också viktig. En sång kan kännas väldigt personlig och utlämnande, när den har fötts i ditt hjärta i gemenskapen med Herren. Du behöver ställa dig frågan om du är beredd på att “din“ sång blir “i var mans mun“. Var inte för snabb med att leverera sången till andra. Låt den få bli genomarbetad hos dig – och även med eventuella förändringar – så att du kan sjunga och ge den till andra i frimodighet. Alla sånger kanske inte heller är till för alla.

Presentation och framförande
När sången är färdigbearbetad kan du presentera den för de andra lovsångarna.
Hör efter med ledaren för lämpligt tillfälle att öva igenom sången. Var väl förberedd så att du har renskrivit text och ackord så att alla kan få en kopia.

Första gången sången framförs behöver den vara tydlig, och det blir den om de som sjunger och spelar har lärt sig den ordentligt och kan sjunga utan tvekan. Det behöver även finnas overhead färdig, så att församlingen kan följa med i sången och lära sig den (om det inte helt och hållet är en solosång eller betjänande sång). Vid kollekten kan vara ett lämpligt tillfälle att presentera en ny sång, eftersom det då finns en naturlig uppmärksamhet i mötet.

Mottagande
Generellt behöver du se en sång som en gåva som ges fritt utan krav. Den kan aldrig påtvingas andra. Sången behöver förmodligen framföras vid ett par tillfällen för att tas emot av församlingen. Ibland kanske sången måste mogna ytterligare för att komma till sin rätt, tidpunkten kanske inte är den rätta. Du kommer även att märka att en del sånger, även om de är bra, har ett begränsat användningsområde.
Var frimodig och oförfärad – sjung dina sånger från hjärtat. Ha inte för höga ambitioner, lovsång ska vara enkelt! Lycka till!

Checkpunkter när du skriver dina sånger

Läromässigt innehåll
- överensstämmer detta med Guds ord?
- förmedlas en sann bild av vem Gud är och hur han handlar?

Språkligt
- är ordvalet bra, kommer ”budskapet” fram tydligt?
- vem riktar sig sången till?

Musikaliskt
- går detta bra att sjunga? Ligger orden bra i munnen?
- är rytmer och taktindelningar logiska?
- är sången i ett bra tonläge eller är den för hög eller låg?
- är melodin tillräckligt varierad och har sången rätt ackord?

Karaktär
– förmedlar text och musik samma sak?
– lyfter sången blicken till Jesus?


Text: Åsa Dahlberg
asa.dahlberg@arken.org